L’Acadèmia dels Nocturns

Tal dia com hui del any 1591 es creà en Valéncia l’Acadèmia dels Nocturns, que va ser una Acadèmia lliterària fundada per Bernat Català de Valleriola a la ciutat de Valéncia l’any 1591. Esta entitat fon el germen d’acadèmies posteriors que acolliren i promogueren tota la cultura lliterària valenciana.

“…en lo mes de setembre, 1591, nos juntarem uns quants cavallers y amichs y instituhirem una Academia pera exerçitarnos en hobres y actes virtuosos…” 
— Bernat Català de Valleriola i Vives de Canyamars-

[wp_ad_camp_2]Es reuniren durant tres cursos, entre 1591 i 1594. Tingueren un total de 88 sessions acadèmiques, en les quals predominà els versos, pero també va haver prosa, i es tractaren temes científics.
Els seus treballs són un reflex fidel de les preferències lliteràries dels valencians de finals del sigle XVI, tant des del punt de vista temàtic com llingüístic, ab una clara aposta pel castellà. Els temes tractats poden agrupar-se, segons la classificació de Canet-Rodríguez-Sirera, en dos grans conjunts. Per una banda la lliteratura de caràcter didàctic, que pretén ensenyar a través de l’entreteniment, i que tracta des de temes científics o filosòfics. Per atra està la temàtica popular, a voltes costumista, pero també religiosa, amorosa o burlesca.
Esta acadèmia estava composta per 45 membres, autorisats per la seua noblea i llinage, els quals es reunien tots els dimecres cada vesprada a la casa palau de Bernat Català de Valleriola, que era el fundador, i sobre els assunts que ell senyalava es llegia un discurs moral o polític, aixina com poesies. Els eixercicis tenien lloc per la nit, i per això va ser nomenada dels Nocturns. Cada membre prenia per nom una metàfora relacionada ab un atribut de la nit, com era Secret, Silenci, Ombra, Tenebres, Vigília, etc.
Contava ab els càrrecs de president, consiliari, secretari i porter; el primer fixava els temes i el secretari recollia i llegia els escrits. Bernat Català de Valleriola ostentava el càrrec de president. L’acte començava ab una conferència sobre el tema proposat que servia de base a una àmplia discussió posterior. Concloïa ab la recitació dels poemes.
Van pertànyer a l’Acadèmia del Nocturns original el president, Bernat Català de Valleriola (Silencio); Francesc Desplugues (Descuido), ab la funció de secretari; Francesc Agustí Tàrrega (Miedo) amb el càrrec de consiliari; Jerónimo Virués (Estudio); Miquel Beneito (Sosiego), ab el càrrec de porter; Gaspar Mercader (Relámpago), qui solia substituir el president; Guillem de Castro (Secreto); Andreu Rei d’Artieda (Centinela); López Maldonado (Sincero); Tomàs Cerdan de Tallada (Trueno); Jaume Orts (Tristeza) i Gaspar Aguilar(Sombra), entre atres.
En 1594 el seu promotor i president Bernat Català de Valeriola fon traslladat pel rei a la ciutat de León i ab ell se va extinguir el círcul lliterari. Guillem de Castro impulsaria atra nova Acadèmia que portaria per nom “Academia de los montañeses del Parnaso”, pero que no aplegaria a alcançar gran renom.

En les imagens veem el palau dels Català de Valeriola que es troba situat en la plaça de Nules n.º 2 de Valéncia i ròtul del carrer de Los Nocturnos, que va des de el carrer de les Comedies fins al Carrer del Vestuari.

 

Jesús Moya Casado